欢迎来到莲山文库网!

您当前的位置:

部编版三(下)读拼音写词语全册练习 (可下载)

相关标签:

2021-03-01 更新 10莲券

温馨提示:部分文件查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载不会出现此问题,请放心下载。

上一页 下一页

版权声明:以上文章中所选用的图片及文字来源于网络以及用户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,如有知识产权人并不愿意我们使用,如果有侵权请立即联系:55525090@qq.com,我们立即下架或删除。

简介:1
第 1课
rónɡ huà yàn zi yuān yānɡ ēn huì chónɡ bài lú wěi
fā yá méi huā xiǎo xī ɡuǎnɡ fàn jiǎn shǎo xī shuǐ
第 2 课
wū hēi jiǎn dāo huó po chūn rì qīng fēng chuī fú sǎ luò
gǎn jí jù lǒng xíng chéng jiā rù chūn guāng hú miàn óu ěr
xiān xì diàn xiàn
第 3 课
hé huā qīng xiāng gán jǐn yuán pán huābàn lián péng huā gū
duǒ ér bǎo zhàng pò liè zī shì yǎn qián huà jiā bén lǐng
liǎo bù qǐ fǎng fú suí fēng piāo dòng tíng zhǐ
第 5 课
shǒu hù bǎo shǒu yì zhū děnɡ dài děnɡ hòu ɡēnɡ tián


2
ɡēnɡ dì jiē chù jǐnɡ bù jiě shì qí tā sònɡ cháo
第 6 课
guó wáng jiāo ào kàn bù qǐ ào màn qiān xū nuò ruò shén qì
zhù zuǐ wáng cháo chén tǔ cā xǐ guāng jié měi guān gǔ dài
jià zhí dòng shǒu
第 7 课
shī zi tòng kuài chí tang dào yìng dào yǐng zháo jí xīn shǎng
jīng měi yún chèn bié zhì méi jīng dǎ cǎi jī ling huí tóu
āi ya jī huì tàn qì
第 9 课
tú sū sū xǐnɡ jiāo huàn jiù de fú hào yù wànɡ
línɡ hún jiè shū mù tónɡ dú zì xiōnɡ dì jiā rén
第 10 课

3
zào zhǐ shù wěi dà wén zì jì lù qīng tóng qì bǎo cún
fāng biàn xué wen qīng biàn shèng fàng xī hàn dà yuē dōng hàn
xī shōu jīng yàn shù pí pò bù yuán liào qiē duàn mǎn zú
cháo xiān bàn dǎo rì běn ā lā bó ōu zhōu shè huì jìn bù
wén huà yíng xiǎng
第 11 课
zhào zhōu qiáo shí jiàng shè jì zhōng jiān qiáo dòng hé miàn chuàng jǔ
liú shuǐ chōng jī jié shěng ér qiě shuǐ huā shuāng lóng xì zhū
gè zì sì hū rén mín zhì huì cái gàn lì shǐ
第 13 课
huā zhōng zhēng qí dòu yàn fēn fāng mí rén liú xīn kāi fàng
yàn lì xiào liǎn shuì lián xǐng lái wàn shòu jú xīn rán sū xǐng
hán xiào wēn dù shī dù guāng zhào qì wēn cháng qī zhǎn shì
kūn chóng xiū jiàn zǔ chéng shí zhōng

4
第 14 课
mì fēng tīng shuō biàn rèn néng lì gōng lǐ jì hao jī hū
zǔ lì huā fěn jiāng jìn bāo kuò qīn yǎn jiǎn chá mí shī
zhǔn què jǐn guǎn yán tú mò shēng jǐng wù què shí jì yì
běn néng
第 16 课
liú tǎng mì mì yí dòng lóu tī líng shēng chéng fǎ sī xù
Piān mù fēi yuè
第 17 课
17 课
chī fàn xíng zhuàng hú li dān xīn dīng líng shī wàng bèi bāo
qiǎo kè lì xiāng cháng miàn bāo huā shēng niú nǎi jì xù
pái gǔ shuǐ zhū zuǐ ba mì mì fàn cài
第 18 课
shuǐ mò huà chuí liǔ diào gān pū téng xì shuǎ shān dòng bō dòng

5
làng huā hú lu sōng shù qīng shuǎng sōng zhēn mó gu
第 19 课
dà shī biǎo dì dǎn xiǎo zhōng yào gū fu lǐ fà huān yíng
hài rén jīng chóu rén bǎi bu tòng kǔ shuāng bèi guò nián
suī rán
tiān fèn shuì yī jìng zi qīng chú shuāng bèi yāng qiú
第 20 课
féi zào pào zhǒng lèi qí zhōng wǎng qiú tòu míng fēn liè
jiāo ruǎn xíng shì yuán mǎn fēi yuè yīng ér mù sòng xī wàng
第 22 课
qí miào huǒ qiú fēi xíng chéng xiàn biàn huàn yè kōng qún xīng
là zhú qí jì shēng gēn fā yá yòu rén yuán rùn xià rì
chéng liáng gǎn tàn shén qí guāng máng jiàn zào bīng xuě fēng lì
dāo jiàn pǔ tōng mó xíng cún zài wú qióng
第 23 课

6
23níng jìng guāng xiàn qì guān xíng jìn wēi xiǎn hǎi shēn pá xíng
xiǎo shí gōng jī fǎn tuī lì xùn sù hòu tuì lún chuán

dì qiú shēng wù shí yóu tiān rán qì cháng tú
第 24 课
huǒ shāo yún wǎn fàn hú zǐ jīn càn càn xiōng měng wēi wǔ
zhèn jìng
第 25 课
xìng zi bù liào jiāo huò xiào hua dà fāng kuā jiǎng dào lǐ
shí zai tí qián fú wù chèn shān duì bù qǐ yáo tóu fù zé
míng shēng fàng xīn shǒu yì gǎn dòng
第 27 课
lǐ wū mò fēi lì hai fā dǒu sōng shǒu zhān jiāo gēn qián
gān xīn dī dā
更多>>

文章作者

xmxhq

游客

文档

4474

粉丝

等级

游客

页数:6 页

大小:550.50 KB

官方客服微信

lianshanwenku

手机浏览

微信公众号

Copyright© 2006-2021 主站 www.5ykj.com , All Rights Reserved 闽ICP备12022453号-30

版权声明:以上文章中所选用的图片及文字来源于网络以及用户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,

如有知识产权人并不愿意我们使用,如果有侵权请立即联系:55525090@qq.com,我们立即下架或删除。