欢迎来到莲山课件网!

您当前的位置:

一年级下册语文拼音识字竞赛卷

一年级语文科拼音识字竞赛题

班别:_________姓名:_________学号:_________成绩:_________

wàn yī     ɡāo dà     chūn yǔ   dōnɡ tiān   yé  ye

(         )  (         )  (         ) (         ) (          )

jié  rì    jié mù   chūn jié   suì yuè   qīn  rén

(         )  (         )  (         ) (         ) (          )

 qīn yǒu    xínɡ zǒu    qīn shǒu   lǎo yé    yǔ  shēnɡ

(         )  (         )  (         ) (         ) (          )

  bái de     bù xínɡ    shào yé   ɡuān mén  wán quán

(         )  (         )  (         ) (         ) (          )

kàn  zhe    huà huà   xiào huà    nǎi nɑi  ɡuān xīn

(         )  (         )  (         ) (         ) (          )

ɡuān kǒu    shū xiě    jiā diàn  quán jiā  kàn jiàn

(         )  (         )  (         ) (         ) (          )

mā  mɑ    zhōnɡ wǔ    fànɡ xīn   fù  nǚ   zǎo shànɡ

(         )  (         )  (         ) (         ) (          )

yuè liɑnɡ   lián mánɡ   ɡāo yuǎn  yí  dìnɡ  fānɡ xiànɡ

(         )  (         )  (         ) (         ) (          )

yǐ  hòu    mínɡ tiān   yì jiàn  mínɡ liànɡ  ɡāo  jí

(         )  (         )  (         ) (         ) (          )

ɡōnɡ  zuò   mínɡ bái   zhuān yònɡ qián hòu  mén qián

(         )  (         )  (         ) (         ) (          )

cónɡ qián   kōnɡ qì    kōnɡ huà  tiān kōnɡ  ɡuān bì

(         )  (         )  (         ) (         ) (          )

lín  yè    tónɡ huà    ér tónɡ  tónɡ nián  huánɡ huā

(         )  (         )  (         ) (         ) (          )

yún duǒ    méi hǎo     wán  měi   wǒ  men   jī  huì

(         )  (         )  (         ) (         ) (          )

ér  jī    sònɡ huā    ɡǔ  wǎnɡ  jīn lái    nǐ  ne

(         )  (         )  (                    ) (          )

kōnɡ jiě   tiān nɑ     fù  mǔ     bà  bɑ   quán jiā

(         )  (         )  (         ) (         ) (          )

shànɡ wǔ   shōu kàn    chū  qù   tài duō   shēnɡ  qì

(         )  (         )  (         ) (         ) (          )

yīn  wèi     xiào  liǎn   yánɡ ɡuānɡ  kě  kǒu    shí  tou

(         )  (         )  (         ) (         ) (          )

bàn  fǎ      xǔ  duō    zhǎo  rén   bié  rén    dào  chù

(         )  (         )  (         ) (         ) (          )

nà   lǐ     dōu  shì     zuì  zǎo   ɡuǒ yuán   zuò  ɡōnɡ

(         )  (         )  (         ) (         ) (          )

zhào  piàn    ɡōnɡ yuán   qián  miàn  huà xiànɡ  diǎn  tóu

(         )  (         )  (         ) (         ) (          )

点评:

+1
0

分享:

文档格式:doc

下载文档
版权申诉 举报

版权声明:以上文章中所选用的图片及文字来源于网络以及用户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,如有知识产权人并不愿意我们使用,如果有侵权请立即联系:55525090@qq.com,我们立即下架或删除。

客服服务微信

55525090

手机浏览

微信公众号

Copyright© 2006-2020 主站 www.5ykj.com , All Rights Reserved 闽ICP备12022453号-30

版权声明:以上文章中所选用的图片及文字来源于网络以及用户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,

如有知识产权人并不愿意我们使用,如果有侵权请立即联系:55525090@qq.com,我们立即下架或删除。