一年级语文上册看拼音写词语复习题(部编版)

时间:2018-01-18 作者:佚名 试题来源:网络

一年级语文上册看拼音写词语复习题(部编版)

本资料为WORD文档,请点击下载地址下载
文章来源
莲山 课件 w ww.5 Y
K J.CO
M

一年级语文上册看拼音写词语复习           姓名:          
一、看拼音写字词。
yí  gè     sān  tiān     mù  ěr     liù   gè      shàng  shēng    rén  kǒu
(     )   (       )    (     )   (      )      (         )     (       )

guǎng  dà   bái  yún    fēi  niǎo    shān  yáng    xiǎo  mǎ    shǎo  jiàn
(        )   (      )    (      )    (        )    (       )    (        )

chū  rù     huǒ  chē     ér  zi    rì  yuè    kāi  mén    bā  tóu    shuǐ  niú
(       )   (        )   (    )   (     )   (      )   (      )   (       )

máo  jīn    mǐ   chǐ   zhōng  xīn    yòng  lì    shǒu  zú    dōng  fāng
(       )   (      )   (         )    (      )   (       )   (         )

xī  guā     shū  běn     jīn  nián   zuǒ  yòu    xià   yǔ     zǒu  le   zì  jǐ
(      )   (       )    (      )   (       )   (      )   (      )  (     )

gōng  píng    jǐ  piàn    guǒ  pí   shēng  zhǎng    huí  lái     èr  shí
(        )    (     )    (     )   (           )    (      )   (      )

mén  yá     tǔ   lǐ    luó  bo     wěi  ba    gōng  zhèng    shàng  shān
(       )  (      )  (      )   (      )    (          )   (           )

 

èr  rén    sān  yuè    shí  tiān    hé  miáo     xià   chē    shuǐ   tǔ
(      )  (       )   (       )   (       )    (       )    (       )

gè  rén     bā   tiān    dà  huǒ    zhōng  wén    liù  gè      kāi  mén
(      )   (       )   (       )   (          )  (      )    (        )

jiǔ   yuè    wǔ  rén    kǒu   zhōng   mén  kǒu    bù  kāi      fēng  chē
(       )  (       )  (           )  (        )   (      )    (        )

sì  gè    ěr  mù    kāi  tóu    dà  mǐ    shuǐ  tián   diàn   lì   zhǎng  dà
(     )   (     )   (      )   (     )   (        )   (      )   (        )


xià   shān   bái   mǎ    xiǎo  niǎo    bái   tiān    gōng  kāi    kāi   chē
(        )   (       )   (        )   (       )   (        )   (        )

xiǎo   niú    chǐ   zi   niú   máo    xīn   lǐ     dà   fēng    dà   lì    tǔ   lǐ
(        )  (      )   (        )  (      )    (       )   (     )  (     )

shǒu   xīn     shuǐ  guǒ    sì   fāng    dà   fāng    yí   bàn    niú   pí 
(        )    (        )   (       )    (       )   (      )   (     )

guǒ  zi      wú  xīn     bú   yòng    yú   er    jīn   tiān     bú   zhèng
(     )    (      )   (        )    (      )   (      )     (        )
xià   yǔ   liǎng   tiān   shàng   yī    lái   nián   zuǒ  shǒu   jīn   nián
(      )   (        )   (        )    (       )   (        )   (       )

kǒu  shuǐ   běn  lái   fāng  zhèng    yòng  xīn     chū  mén  dà  tóu
(        )   (       )    (          )   (        )    (        )  (     )

gōng  yòng  dōng  fāng    cháng   chǐ   yuè  yá   xī   fāng   yì   nián
(         )   (         )    (          )   (        )  (       )  (      )

chū   shēng   shuǐ   chē    chū  lái    tóu   jīn   gōng  chē    yǔ   shuǐ 
(          )   (        )   (       )  (       )  (         )   (       )
    hé          tǔ          zhōng        bù          mù
  (    )苗   (    )地    (     )间  (     )好  (     )光

 bái            ěr           diàn          cháng          chū            yún 
(    )色   (    )朵   (     )灯   (     )短   (     )去   彩(    )

gōng          guǎng       shēng          pí             zǒu           bàn      
(     )鸡   (     )场  (    )旗  (     )球   (     )路   (     )空

  lǐ           zú          píng         zhèng            yī             mǎ
(    )面  (     )球   (     )常  (     )在   (     )服  (     )路
  
  yá           shēng           máo          yáng             tiān          wén
(    )膏   (    )气   (    )笔   (     )群       雨(    )  语(    )
    
   rù                jiàn              shān          chē          shǎo      
 进(    )   看(    )     高(    )    骑(    )    多(    ) 

shuǐ            bā             yè               piàn          shēng           
河(    )  尾(     )   作(     )    一(     )   花(     ) 

二、读拼音写笔画 。
héng       shù       diǎn         piě         nà        shù  wān   
(   )   (    )   (    )   (    )    (    )    (     )   
H
éng  piě       héng  zhé  gōu           shù  wān  gōu   
(     )           (     )               (     )   

héng  xié  gōu      piě  zhé      shù  tí      shù  gōu        héng  zhé
(      )       (     )     (     )    (     )        (      )

wān  gōu        wò  gōu       héng  gōu      shù  zhé   
(     )       (     )      (     )       (     ) 
 
héng  zhé  wān  gōu       shù  zhé  zhé  gōu
(      )                   (      )

文章来源
莲山 课件 w ww.5 Y
K J.CO
M
点击排行

最新试题

推荐试题

| 触屏站| 加入收藏 | 版权申明 | 联系我们 |