欢迎来到莲山课件网!
我要投稿

您当前的位置:

小学语文三年级下册全册看拼音写词语
学校  _____  班级 ____    姓名_____ 成绩_____
                            山东省济南市青龙街小学 王玉河  2011-5-25
第一单元
1 yàn zi wū hēi  qīng kuài chì bǎng jiǎn dāo wěi bā         huó pō  jī líng wēi fēng   ǎn jí jù lǒng    guāng cǎi duó mù    zēng tiān    shēng jī  lüè guò  dào tián yī zhuǎn yǎn ǒu ěr        yì quān yīn fú yǎn zòu   zàn gē
2 xì yè  guāng jǐng wàn zǐ qiān hóng
3 hé huā qīng xiāng āiái jǐ jǐ  bì lǜ  lián péng pò liè       fǎng fú yī shang piān piān qǐ wǔ  wǔ dǎo qīng tíng
第二单元
5 cuì niǎo wěi gǎn fù bù chèn shān tòu liàng yòu jiān yòu cháng     qīng cuì jí fēi yī zhǎ yǎn   pàopāo   táo tuō  sì yǎng   yú wēng    shí bì dǎ xiāo niàn tou
6 zhuān liè  ōu zhōu ruì shì  shū shì kōng tiáo liè chē qǐ chéng       zhàn tái tè shū cháng tú chéng qiān shàng wàn   má fán qì wēn    zhòu jiàng   fēng xuě  pí láo jī hán jiāo pò wēn nuǎn zhèng fǔ  fēn fēn jiù hù   kāi dòng yǒu qíng zhì xiè
7 shān gǔ sēn lín yù yù cōng cōng zhàn lán tián rùn fēng lì      gài fáng luǒ lù  kuò dà   yī dòng dòng gè shì gè yàng    gōng jù   yīng yǒu jìn yǒu jiā jù  chuǎn qì ér lí míng    hóng shuǐ

第三单元
9 yù yán   wáng yáng bǔ láo   yáng juàn kū lóng diāo zǒu jiē fāng     hòu huǐ   quàn gào    bǎ shì   pán chán    yìng yào
10 jīng gōng zhī niǎo wèi guó shè jiàn   dǎ liè   dà yàn  lā xián    dà chī yī jīng   běn shì  bēi cǎn yù hé  gū dān   shī qún   liè kāi
11 dīng zhǔ  qián pái  kào biān zhǔn què  shěn shì 
jiǎng tái  shén qíng yán sù  bàn shǎng lún liú hé yán yuè sè     shú xī  jiǎo dù xiāng sì jiào huì
第四单元
13 sài pǎo téngài pái chú  yōu shāng chí xù  ān wèi qī piàn 
shí huà  dù guò  rì yuè rú suō  suī rán lù xiàn kuáng bēn 
shǔ jià  xíng róng shòu yì wú qióng yòng tú  jiāng lái   jiǎ rú
14 jiǎn yuè  jù lè bù  shāng dìng yā què wú shēng jié zhī duì wǔ 
chén mò  jú miàn fāng biàn xiàn mù  qíng bù zì jīn    shèng dà
lóng zhòng  jiē dào  rén shān rén hǎi zhǔ xí tái  guān zhòng jiū zhèng yān mò  yì lùn
15 shí jiàng chāo xiě  mò shuǐ  gù yì bào fù  suō huí chéng xīn chéng yì
  chéng rèn yuán gù  fèn nù  dú zì  jiè chǐ  bù liào jì rán
第五单元
17 zhù hè  shén qì shí zú zuǒ gù yòu pàn xùn sù  chóng fù
ān jìng chén jìng qià qià  huǎn hé  wài pó  jiàn yì jīng xǐ  biǎo dá  fán nǎo xiǎng shòu
18 yī yuàn yī shēng hù shì xiāo xī què rèn shū xuè xuè xíng shì fǒu cǎo diàn jiǔ jīng yǎn gài quán tou zhì zhǐ  qīng róu zhōu wéi
19 zuàn shí  jiāo kě  shuǐ guàn xǐ chū wàng wài cōng cōng máng máng   fǎn zhèng dì gěi rěn bú zhùt  uò mò  yǒng chū  xīn xiān
第六单元
21 chuán shuō  cùn cǎo bù shēng chà bù duō  dǐ děi shàng 
wēn dù shè shì  gāng tiě  zhuāng jià  shēng cún fán zhí 
shū cài rè liàng bǐ jiào shā jūn yù fáng shì jiè
22 yè mù  jiàng lín yè kōng xuán guà ào mì  nǔ lì dēng shàng rèn hé  yī dàn céng jīng gū jì  nián líng    shén mì  tàn suǒ
23 xìn xī  wǎng luò  biàn bù xìn xiāng wǔ hú sìhǎi  pò bù jídài mù bù zhuàn jīng mǐ lǎo shǔ  zàn tàn  chǎng kāi liàn liàn bù shě xīn qí  gōng néng
第七单元
25 hóng tōng tōng wǎn xiá  làng huā shuì jiào shuì mèng
26 jià rì  bēi bāo fáng zhǐ  bó zi qī hēi zhuàng dǎn wú yǐng wú zōng huāng wú rén yān  xiǎo zhèn  chǔ jìng jiāo yì  bí zi yóu yù  fǎn yìng shuāi dào shù qǐ  fèi yòng    xīn  ài
27 yóu lǎn gōng yì pǐn míng bù xū chuán yóu rén rú zhī  zhuàng guān  chū shòu tān diǎn chén liè  gòu sī wǔ guān duān zhèng guān shǎng
tāo qián jí jiāng  wǎn fàn qīng xī kě biàn yī mú yí yàng
fù qián biāo zhǔn yá chǐ
第八单元
30 guǎn lǐ tián dì  rén yān xī shǎo lǎo bǎi xìng yǎn zhēng zhēng
hàn zāi yíng jiē  tú dì  pū téng tí xīn diào dǎn qú dào
guàn gài shōu chéng
31 hōng lōng lóng tā xià lòu chū rán shāo xióng xióng dà huǒ
wéi kùn zhēng zhá  xī miè  pēn huǒ quē shǎo yě liàn yè tǐ  dà pén jīn guāng sì shè  yún xiá

第一组我的发现 动静 得失 吞吐 详略 攻守 进退 始终 呼吸 是非 爱憎
第七组我的发现 栩栩如生  翩翩起舞 恋恋不舍 历历在目 面面俱到  头头是道 源源不断   彬彬有礼   息息相关  蒸蒸日上  津津有味   滔滔不绝

第八组我的发现 引导  差异  继续  断开  旅游  旋转  凶狠  恶狼  科学  照料  归来  破旧  运载   截断  端正  瑞士 
第八组日积月累读读记记
四面八方   七嘴八舌  成千上万  
人山人海   诚心诚意  惟妙惟肖 
零零星星   结结实实  郁郁葱葱  
异口同声   大惊小怪  南辕北辙 

点击显示全文,继续预览

收藏

举报

申诉

分享:

温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档有教师用户上传,莲山课件网负责整理代发布。如果您对本文档有争议请及时联系客服。
3. 部分文档可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

资料简介

展开

小学语文三年级下册全册看拼音写词语学校  _____  班级 ____    姓名_____ 成绩_____                             山东省济南市青龙街小学 王玉河  2011-5-25第一单

扫描关注二维码

更多精彩等你来

相关标签

客服服务微信

55525090

手机浏览

微信公众号

Copyright© 2006-2020 主站 www.5ykj.com , All Rights Reserved 闽ICP备12022453号-30

版权声明:以上文章中所选用的图片及文字来源于网络以及用户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,

如有知识产权人并不愿意我们使用,如果有侵权请立即联系:55525090@qq.com,我们立即下架或删除。