欢迎来到莲山课件网!
我要投稿

您当前的位置:

 
 
 
第一单元:
tuō     yī    fu       jiě    dòng      xī    liú       mián   huā     tàn   tīng
(                 )    (             )    (          )    (             )   (           )
yáo    tóu    huàng    nǎo       huāng   shān    yě   lǐng       duǒ    cáng
(                              )   (                             )    (                 )
wèi   lái      zhuī  lái   dǎ   qù        fàn    diàn       xú  xú  shàng  shēng
(           )  (                       )    (              )    (                        )
kū   wěi      shāo   jiāo     guāng   róng      qīng  cài         zhù    sù
(          )   (             )   (              )    (            )    (            )
jǐng    gāng    shān      shì    jiè     pào   hōng     zhú   sǔn      fā    yá
(                       )   (           )  (              )  (            )  (           )   hǎn   jiào     qiān   hū   wàn   huàn      xiōng   dì         biǎo   gē
(           )   (                          )   (             )    (             )
jīn    gǔ      chōu   dòng      guǎi   mài       jiāo   shuǐ      zhōng   diǎn
(           )    (              )   (             )    (             )   (               )
ān    jìng       tǎng   xià       gǎn    xiè        jiàn   jiàn        xì     wēi
(           )    (             )    (             )    (              )   (              )
 
 
 
 
 
 
第二单元
wǎ   piàn      yì   gǔ   qīng   quán      hū   rán     jiē   guǒ     qīng    cuì
(            )  (                       )   (           )  (           )  (             )
bǎo   tǎ      dù    jué      dù   juān      gǎn   mào    léi   diàn     huá  xià  
(          )   (           )   (           )   (             )  (           )  (         )
xū  qiú  nián  mài    rù  mí   zhū  sī  mǎ  jì    shū  shu
(      ) (         )  (      )  (               )   (        )
fēng  lì   dī  shuǐ  chuān  shí     piāo  sǎ     ní  nìng  
(      )   (                  )    (        )    (        )
róu  ruò   pū  miàn  ér  lái    hé  pán  tuō  chū    yīng  gāi
(     )  (                )   (                )   (         )  
hún  shuǐ  mō  yú   mén  líng      mò  wěi       fēn  fāng   
(                 )  (        )     (        )     (         )
 
 
 
 
 
第三单元
hǎi  dǎo   kuò  zhǎn   jiàn  shè   qīng  shā     huán  qiú   
(       )  (        )  (        )  (         )    (        )
huán  rào   yōu  shèng   yǐn  cáng   yuē  huì   dā  cǎo  fáng
(       )  (         )  (         )  (         )  (           )
zhè  jiāng  shěng   mào  mì    shèng  kāi    wéi  wù  ěr  zú
(              )  (        )   (         )   (               )
jì  jié   liú  xué   xìng  zi    tián  mì   shān  pō   tú  dīng
(    )  (       )  (       )   (       )  (        )  (       )
zhāi  píng  guǒ   shān  gōu   zú  gòu   lóng  gōng   ēn  qíng   
(           )  (         )  (      )  (          )   (        )
zhù  shòu    sōng  bǎi    huó  pō      tè  yì     jìng ài   
(        )   (        )   (       )    (      )    (      )
xiān yàn    jiǎo  bù    yìn  dù    fèng  huáng    huā  shù   
(      )   (       )    (      )   (          )   (        )
gōu  huà    zhèng  fǔ    dān  dú     zhēng  duó    dǎ  bàn  
(       )   (         )  (        )   (          )   (        )
xióng  wěi     wěi  àn    shǎn  shuò    jīn  bì  huī  huáng
(           )  (       )   (         )    (                 )
 
 
 
 
 
第四单元
lìng  wài   zhì  xiàng   nán  tí   tí  wèn    lǎng  dú
(        )  (         ) (       ) (        )  (        )
shuǐ  màn  jīn  shān   hǒng  piàn   hē  shuǐ    dāo  kǒu
(                   ) (          ) (        )  (         )
chū  ěr  fǎn  ěr    yāo  qiú    réng  rán     shǐ  yòng   
(               )  (        )  (         )   (          )
biàn  lì   yīng  xióng   fā  piào   zhěng  lǐ   fāng  shì
(      )  (           ) (        ) (         ) (         )
dé  guò  qiě  guò   líng  dān  miào  yào   wū  hēi   lán gān
(               )  (                    ) (       ) (      )
yì  shù  xiǎn  xiàn   hū  rán   qīng  sī  xié  fēng  xì  yǔ
(     ) (          )  (       ) (       ) (                )
zhǎ  yǎn   jiāng  tāo     chén  jiù   zhuàn  quān  
(       )  (        )   (        )   (           )
 
 
 
 
 
第五单元
wú  shān  guǎng  chǎng   bāo  hán   mén  chuāng    huǒ  lú
(                  )  (        )  (           )   (       )
dà  xīng  ān lǐng   yī  míng  jīng  rén  jué  miào   liǔ zhī
(                ) (                   ) (          ) (     )
yín  hé   yān  wù    tíng  bó    liú  xíng    pèng  zhuàng     
(      ) (       )  (        )  (         )   (            )
chuí  luò   chén  diàn  diàn   qī  yā   chán  yì   xī  shū
(        ) (                ) (      ) (        ) (       )
táo  zhī  yāo  yāo    luàn  le  zhèn  jiǎo     cǎi  hóng  
(                 )   (                    )  (         )
chuān yuè   zhī zhū  shū  cè   yán  shí   zhēn  bǎo  pā xià
(       ) (        ) (      ) (        )  (        ) (      )
jiǎo  yìn   páo  tǔ   mái  mò   hǎi  lù  kōng   zhēn  duì   
(        ) (       ) (       ) (             )   (        )
tiě  jì   zhì  jiǎn     hòu  dào    dǐ  xì   zhōng  chéng
(      )  (        )  (        )  (       )  (            )
jiào  dǎo   dēng  zhǎn   jī  jí    chóu  mì    huāng  máng
(        ) (          )  (      )  (        )  (           )
 
 
 
 
 
第六单元
fā  dāi   jīng  shāng    tú  mǒ    yōng  jǐ    gǒng  qiáo
(      )  (          ) (      )  (        )  (          )
jué  xīn  jià  zhí  jīn  qián  gòu  wù  pī  wén  pò  suì
(     )  (      )  (        ) (       )  (       ) (      )
píng  lùn  bào  gào   bō  li   shí mài zi    dàng qiū  qiān
(      ) (        )  (      ) (         )   (              )
huá liu   jì  xù    fēng  cún  jiāo  bīng  bì  bài   gē  bo  
(     )  (     )  (         )  (                 ) (      )
jiāo  ào    līn  shuǐ  tǒng   cōng  ming    huàng  dòng   
(      )  (               )  (          )  (          )

 
 
 
第七单元
bā  de  yī  shēng   xiǎo  qiǎo  líng  lóng   yì  tuán  zāo
(                ) (                      ) (             )
lóu  fáng   yún  tī   kěn  dìng   nǎo  dài   jīn  gǔ
(        ) (       ) (         ) (        ) (       )
jīng  yà   pài  chū  suǒ   xī  yǐn   chén  liè   chì  bǎng
(       ) (             ) (       ) (         ) (         )
mì  fēng   qiāo  dǎ   fù  jìn   kān  shǒu   diū  qì   
(       ) (        ) (       ) (         ) (        )
huā  fèi   xī  wàng   suàn  shu   cóng  cǐ   dǎ  zhuāng
(       ) (        ) (         ) (        ) (          )
huà  féi   huī  méng  méng   tǎo  lùn   yàn  wù  
(       ) (               ) (        ) (        )
bīng  dòng   dàn  ké   yě  yā   zì  fù   tiān  é
(         ) (       ) (      ) (      ) (        )
 
 
 
 
 
第八单元
tāng  sháo   běi  dǒu  xīng   zhū  yuán  yù  rùn   shǔ shù
(         ) (              ) (                  ) (       )
zuān  rù   yán  fā   shuì  jiào   chā  jù   lí  qù   
(       ) (       ) (          ) (       ) (       )
zé  mà  jiǎn  chá   qì  yóu   tuán  tuán  zhuàn   
(     ) (        ) (       ) (                 )
liè  rì  yán  yán   kuā  kuā  qí  tán   jiǎng  zhāng   
(                ) (                 ) (             )
wáng  yáng  bǔ  láo   ròu  mò   nài  xīn   mí  yǔ  
(                  ) (       ) (        ) (        )
lèi  bié   yán  hán   tòng  chì  gǎn  rǎn
(       ) (        ) (         )(        )
点击显示全文,继续预览

收藏

举报

申诉

分享:

温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档有教师用户上传,莲山课件网负责整理代发布。如果您对本文档有争议请及时联系客服。
3. 部分文档可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

资料简介

展开

   第一单元:tuō     yī    fu       jiě    dòng      xī    liú       mián   huā     tàn   tīng (                 )    (       

扫描关注二维码

更多精彩等你来

客服服务微信

55525090

手机浏览

微信公众号

Copyright© 2006-2020 主站 www.5ykj.com , All Rights Reserved 闽ICP备12022453号-30

版权声明:以上文章中所选用的图片及文字来源于网络以及用户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,

如有知识产权人并不愿意我们使用,如果有侵权请立即联系:55525090@qq.com,我们立即下架或删除。