欢迎进入莲山课件网—有价值的教学资料
您现在的位置:  主站  >> 考试试题 >> 小学数学 >> 二年级下册 >> 同步练习 

二年级下看拼音写汉字

【www.5ykj.com - 莲山课件】

hé  dī     dī    àn    yang  liǔ    liǔ  tiáo  
(        )   (        )  (        )    (        )
chuī  fú    chūn fēng    fú  miàn      fú miàn 
(        )  (        )  (        )     (        )
fú  miàn    huà zhuāng    shū zhuāng     dǎ bàn
(        )    (        )    (         )   (        )
  chén zuì    sī tāo       jiǎn dāo      huáng yīng 
(        )   (        )   (        )    (        )  
 dù  juān    zhē  yǎn     mián ǎo       fú   hé   
(        )   (        )  (        )    (        ) 
xún zhǎo       gū niáng    le   jiě      yóu  dì
(        )   (        )  (        )    (        )
 jì cún      bì kōng       rú xǐ         nián mài   
(        )   (        )   (         )     (        )  
wàn  lǐ  wú  yún       yǐn  rén  zhù  mù
 (               )      (                 )
 
xìng  zhì bó bó  hú  xīn  tíng      (                      )      (                     )
 
lù tiān jù chǎng      zī  xún  chù           bǎo  tǎ   
(             )      (          )        (          )
 cān  tīng         ní nìng         jīng yíng 
(        )         (          )     (          ) 
   xún  mì         qiān  rén  gāo        huā biàn 
  (          )       (           )       (          )
zú     jì        jīng    jí        wēn   nuǎn 
(          )    (          )        (           )
  dàn gāo          xuě gāo             gāo diǎn
(          )      (          )          (          )      
miàn    fěn     fěn  sī            fěn    bǐ  
(           )   (          )         (          ) 
  gān  zhè     zhè táng              zhè nóng
 (          )    (           )         (          )     
  Láo    dòng    qín láo       pí   láo      jiāo  shī
 (          ) (          )    (           ) (          )    
   gōng chéng shī   mó tuō chē        mó shù shī 
(           )   (            )       (           )
  jiàn  zhù  shī 
(             )     
 
相关标签:
版权声明:以上文章中所选用的图片及文字来源于网络以及用户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,如有知识产权人并不愿意我们使用,如果有侵权请立即联系:55525090@qq.com,我们立即下架或删除。
相关内容
热门内容