欢迎进入莲山课件网—有价值的教学资料
您现在的位置:  主站  >> 考试试题 >> 小学数学 >> 二年级下册 >> 同步练习 

2019年春二年级下语文看拼音写词语(部编人教版8个单元)

【www.5ykj.com - 莲山课件】

二年级看拼音写词语练习(一)

ɡǔ  shī    nónɡ cūn    ér  tóng    bì  lǜ    huà zhuānɡ

liǚ  zhī   jiǎn  dāo  chōnɡ chū   xún zhǎo   ɡū  nianɡ

tǔ  sī    piāo dànɡ   táo  huā   xìnɡ zi     xīn  xiān 

yóu piào   duì  yuán  chuán dì    yuán lái    shū  shu

yóu  jú     yǐn rén  zhù  mù      yì   duī      lǐ   wù

zhí shù    ɡé  wài    mǎn  yì    xiū  xi      yě  huā
dà  shū    zuò  kè   jīnɡ  qí     bǐ  zhí     bǎi  shù
 
 bì  kōnɡ  rú   xǐ     wàn  lǐ  wú  yún       ɡōnɡ yuán

二年级看拼音写词语练习(二)

fēnɡ lì     zuó tiān   ɡǎn  mào   wān  yāo   liù  xià
yī     
 
sǎ  shuǐ    bèi  hòu   wēn nuǎn   nénɡ ɡòu   shū  zhuō


wèi dào    mǎi  mài   wén  jù     liàn liàn bù  shě
sì  shí                  

ɡān  tián  qīng  cài   láo dònɡ   mèi  mèi     bō  wén
  kě  kǒu

hǎo xiànɡ  fēnɡ jǐnɡ   qiú  zhù   wēn nuǎn     ài  xīn
 

zú   jì    mí   lù    yí  dìnɡ   jīnɡ ɡuò     yě   xǔ
  
chū  sè     hé  àn    liǚ  yè    jǐnɡ sè      zhī tiáo 

zhǒnɡ zi   jiù  shì    nán  dào    jiā  ɡōnɡ  ɡōnɡ jù

二年级看拼音写词语练习(三)

shén zhōu  tái  wān    hǎi  xiá   xiǎo  dǎo   mín zù  

yǒu  yí     zhěnɡ qí   fèn  fā    jiē  dào   tiē shànɡ 

lónɡ zhōu   ài  cǎo    zūn jìnɡ   tuán yuán   zhuàn dònɡ
                                                    

rè  nào    bèi  ké    jiǎ   ɡǔ   tónɡ qián    huò  bì   

qián  cái  ɡuān dēnɡ   shāo fàn   qié  zi      yā  ròu  

 jī  dàn   chǎo  fàn  chánɡ chénɡ  měi shí     kǎo  yā
                                                  
 
hónɡ shāo  zhānɡ kāi   yànɡ zi     kě  yǐ     qián  bì
                                                     
 
zhuǎn yǎn  qīng mínɡ   xiān rén   yuán yuè    zhōnɡ qiū
                                                
二年级看拼音写词语练习(四)

cǎi  sè    mènɡ xiǎnɡ  sēn  lín    lā shǒu    jié  ɡuǒ

jiē shi    pínɡ ɡuǒ    yì  bān   jīnɡ  línɡ   yóu  xì 


mǔ  qīn     dì  di     ā   yí    fānɡ biàn    yǔ  sǎn 

jiào shì   zhōu  wéi   jù   zi    bǔ  chōnɡ   yào  shuǐ  

sǐ   wánɡ    rì  jì    hé  chànɡ   pì  ɡu    niào chuánɡ

ɡān jìnɡ    lā  shǐ    xìnɡ fú    shǐ  jìn    jiǎo jiān

xuě  sōnɡ  ɡē  shēnɡ   xǐ  huān   yǒnɡ shì    shènɡ lì 
 
wànɡ jì    liú  shén   xìnɡ yùn    bǐ  rú     jiào hǎn 

二年级看拼音写词语练习(五)

 sǐ  wánɡ   láo fánɡ    zuān jìn   quàn ɡào   diū  shī

ɡào  sù     pí  jīn     pí láo     kè  běn    tú  huà

yáo bǎi    zuò  wèi   hā  qiàn   jiāo ɡěi    qiǎnɡ zǒu 

yí   yè    yuàn yì    yīnɡ ɡāi   xiǎo  mài    dà   bó


lì  kè     tū  rán    diào xià   bǎi fànɡ     xī   hā
lǎo  shī   shén qínɡ   fā  xiàn   rèn zhēn     chī jīnɡ 

jiǎo  bù    mínɡ bai   rán hòu    mài   zi     sì zhōu
                                                      
 
wánɡ yánɡ bǔ  láo      jiǎo dù     jīn  pí   lì  jìn
                                                

二年级看拼音写词语练习(六)

 hú  shuǐ    lián huā   qiónɡ rén   hé   yè    jué  duì
 
shān  lǐnɡ   bāo  hán   dònɡ wù     dǎ  léi    wū  hēi
 
yā  dǎo    nónɡ hù    xià chuí   yinɡ jiē     pū  dǎo 

shǒu zhǐ    shí zhēn   bānɡ zhù   lǐnɡ dǎo    yǒnɡ yuǎn
                                                       

tè  bié   pènɡ  dào    jī  xuě    yǔ zhòu     chá  bēi 

 shī  qù     dì  bǎn   rónɡ yì     yù  shì     léi  yǔ  
                                                 

wū  yún   chuānɡ hu  tiān  rán   hēi  yè      yě  wài
 
zhǐ  diǎn   běi  jí   shǎn diàn  xiànɡ dǎo    fánɡ  zi
                                                

二年级看拼音写词语练习(七)

 shàn  zi    huǎn màn    yù  dào    tù  zi     ān  jìnɡ 
 

ɡēn běn     tònɡ kǔ    zuì  jìn   shū  diàn   jué dìnɡ
 

nónɡ  fū   shānɡ diàn  wán quán   zhōnɡ yú    jiāo huàn 

 rì   qī    qīnɡ wā    mǎi  mài   bān  jiā     dǎo xià

cài zǐ    quán shuǐ   pò  huài   yīnɡ ɡāi    zhěnɡ qí
ɡ
chōu shuǐ  fǎnɡ zhī    biān xiě    zěn  me     zhī  bù
                                                 

xiāo shī    máo bìnɡ   tóu tònɡ   ɡōnɡ fu      wéi jīn 
                                                      
cǎo zǐ      yě  yā    jìn qínɡ   dào  lù      biān zhī 
                                                

二年级看拼音写词语练习(八)

 zǔ  ɡuó     kàn wànɡ   lán  sè    cǎi  zhāi   jì  yì
 
bǐ sài     tāo chū    shì jiè    ɡōnɡ láo    fǎn  fù


suàn shì    jiǎn dān   lǐ  yóu    jué  de     zhí  qián
zhí  dé     rén lèi    jiān nán   yán  rè      hài  pà 

cónɡ  cǐ    xīn nián   ɡōnɡ jiàn  nònɡ huài   nónɡ yān  

jué  xīn    cónɡ xīn   jué  de     zuì hǎo     jié  jú
                                                  

chénɡ ɡōnɡ jiǎn  dān    yě  tù    yuán shǐ     huí  yì 
 
 yì  si     sài  pǎo   lán tiān   yuè lianɡ   xiānɡ dānɡ

版权声明:以上文章中所选用的图片及文字来源于网络以及用户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,如有知识产权人并不愿意我们使用,如果有侵权请立即联系:55525090@qq.com,我们立即下架或删除。
相关内容
热门内容