二年级语文上写字练习第四单元看拼音写汉字整理(部编版)

时间:2017-10-23 作者:佚名 试题来源:网络

二年级语文上写字练习第四单元看拼音写汉字整理(部编版)

本资料为WORD文档,请点击下载地址下载
文章来源
莲山 课件 w ww.5 Y
K J.CO
M

部编版语文二上写字练习第四单元看拼音写看字整理
gāo lóu     yī fǎ     jìn lì     huáng tǔ   céng cì

 
zhào piàn  huǒ lú   fēng yān   guà hào   shān chuān


lóu tái    jìn kuài  zhào liàng   yān huā  yún céng

guà miàn  nán bù    bù wèi    nà xiē      jù shí   

zài wèi    měi dāng  shēng qǐ shǎn guāng  tiān gǒu 


shān dǐng    yún hǎi  qián fāng    qí shí  

yī dòng bú dòng  jīn guāng shǎn shǎn  míng piàn


míng shēng  gǔ jì   zhōng yāng  měi lì  zhōng huá 

 fā zhǎn  xiàn zài    pī fēng  qún shān   shù mù


tiān biān  dēng guāng zhǎn xiàn   xì yǔ   yuè fèn
shān pō   zhī yè     qǐ lái    hǎo kè    lǎo rén


shōu dào  chéng shì shì zhǎng  lì yòng  shuǐ guǒ


zhǎn kāi   lǜ sè     dǐ xià   liú dòng  kōng qì

文章来源
莲山 课件 w ww.5 Y
K J.CO
M
点击排行

最新试题

推荐试题

| 触屏站| 加入收藏 | 版权申明 | 联系我们 |