PEP版小学英语六年级下册第一单元单词表

时间:2016-01-29 作者:佚名 教案来源:网络

PEP版小学英语六年级下册第一单元单词表

文章来
源 莲山 课件 w w
w.5Y k J.cOM

PEP版小学英语六年级下册第一单元单词表

unit 1   
younger 更年轻的。(young的比较级) / 'jQNgE/ ['jʌŋɡə]
older 更年长的。(old的比较级) EuldE ['əʊldə]
taller 更高的。(tall的比较级)  tR:lE ['tɔ:lə(r)]
shorter 更矮的;更短的。(short的比较级) / 'FR:tE/ [ʃɔrtɚ]
longer 更长的。(long的比较级) lRNgE ['lɒŋɡə]
thinner 更瘦的。(thin的比较级) / 'WinE/ ['θɪnə]
heavier 更重的。(heavy的比较级)  'heviE ['hevɪə]
bigger 更大的。(big的比较级) bigE [bɪgə(r)]
smaller 更小的。(small的比较级) smR:lE [smɔ:lə(r)]
stronger 更强壮的。(strong的比较级) strRNE [strɒŋə(r)]
dinosaur 恐龙 / 'dainEsR:/ ['daɪnəsɔː]
hall 大厅 / hR:l/ [hɔːl]
metre 米。(美式英语:meter) / 'mi:tE/ ['miːtə]
than 比 / TAn/ [ðæn; ð(ə)n]
both 两个都 / bEuW/ [bəʊθ]
kilogram 千克, 公斤 / 'kilEgrAm/ [ˈkɪləɡræm]
countryside 乡村 / 'kQntrisaid/ ['kʌntrɪsaɪd]
lower 更低地。(low低) / 'lEuE/ ['ləʊə]
shadow 阴影;影子 / 'FAdEu/ ['ʃædəʊ]
smarter 更聪明的。(smart的比较级) sma:tE ['smɑ:tə]
become 开始变得;变成 / bi'kQm/ [bɪ'kʌm]

文章来
源 莲山 课件 w w
w.5Y k J.cOM
点击排行

最新教案

推荐教案

| 触屏站| 加入收藏 | 版权申明 | 联系我们 |