2017年一年级语文下册归类复习题三(部编版)

时间:2017-07-04 作者:佚名 试题来源:网络

2017年一年级语文下册归类复习题三(部编版)

本资料为WORD文档,请点击下载地址下载
文 章
来源 莲山 课件 w w
w.5 Y k J.cOM

2017部编版一年级语文下册归类复习三
一、圈出下面词语的正确读音。
蜻蜓(qīn  tíng    qīng  tíng)       蚂蚁(mǎ  yǐ   má  yí)
蜘蛛(zhī  zhū   zī  zū)            迷藏(mí  cáng   mí  cáng)
操场(cāo  chǎng   cāo  dáng)      锻炼(duàn  liàn   dàn  niàn)
跑步(pǎo  bù   páo  pù)           食粮(shí  liáng   sí  niáng) 
圆月(yuán  yuè   yán  yuè)         牛角(niú  jiǎo   liú  jué)
空气(kōng  qì   kòng  qì)           闷热(mēn  rè   mèn  yè)
首先(shǒu  xiān   sǒu  xiāng)       歌唱(gē  chàng   gē  chàn)
伸腰(sēn  yāo   shēn  yāo)
二、读一读,连一连。
朝     严     酷    晨    霞    铃    拍    性    善    初


kù   zhāo   yán   xiá   chén   shàn   líng   pāi   xìng   chū
迁     贵     幼    坡    沉    潮    息    湿    呢    泉


qiān   yòu   guì   cháo   pō   chén   quán   xī   shī   ne
三、把下面生字的音节补充完整。
r           ōng        ú   p       l             ì        ù
 柔       踪        浮       萍      流      迹       露
     ū     t          t          t               ì     j    
  珠         躺         停        透         翅        晶
四、读拼音,写词语。
shǒu  xiān     cǎi  huā     yǒu  wú     ài  xīn     jiān  jiǎo
(         )    (       )    (       )    (      )    (       )
míng  liàng    fēi  jī     jiǎng  tái     fàng  kāi     xiǎo  yú
(         )   (      )    (        )    (        )   (        )
měi  hǎo   yì  zhí   hǎo  ya   zhè  ne   hǎo  ma   xíng  ba
(       )  (      )  (       )  (      )  (       )  (       )
jiā  rù   yǔ  wén   yí  cì   zhǎo  rén   píng  shí   bàn  gōng
(     )  (        ) (      )  (        )  (       )  (        )
ràng  kāi    shū  bāo    shí  zhōng    yì  yáun    xǐ  shǒu
(        )   (       )   (         )   (       )   (       )
yí  gòng   yǐ  jīng   zuò  xià   yào  shì   yì  lián   yì  bǎi
(       )  (       )  (       )  (       )  (      )  (      )
hái  hǎo     shé  tóu     yǔ  diǎn     yí  kuài     fēi  cháng
(       )    (       )    (       )    (       )   (         )
wǎng  xià     xī  guā     jìn  rù     tiān  kōng
(        )    (       )    (      )   (          )
五、照样子,写一写。
1.游来游去  (    )来(    )去  (    )来(    )去  (    )来(    )去
2.绿油油                                             
3.干干净净          

文 章
来源 莲山 课件 w w
w.5 Y k J.cOM
点击排行

最新试题

推荐试题

| 触屏站| 加入收藏 | 版权申明 | 联系我们 |