2017一年级语文下册归类复习试题二(部编版)

时间:2017-07-04 作者:佚名 试题来源:网络

2017一年级语文下册归类复习试题二(部编版)

本资料为WORD文档,请点击下载地址下载
文 章
来源 莲山 课件 w w
w.5 Y k J.cOM

2017部编版一年级语文下册归类复习二
一、选择正确的读音,打上“√”。
捉(zuō  zhuō)  死(sǐ  shǐ)  喊(hǎn  gǎn)   座(zuò  zhuò)
身(shēn  shēng)  直(zhí  zí)  信(xìn  xìng)  拿(lá  ná)
光(gāng  guāng)  床(chuán  chuáng) 疑(yí  níng) 镜(jìn  jìng)
举(jǔ  zhǔ)  望(wàng  wàn)  夜(yè  yiè)  裙(chún  qún)
窗(chuān  chuāng)  偏(piān  qiān)  像(xiàn  xinàg)
二、补充下面的音节。
     ō         ū        òng       āo       ìng       è
  窝       孤         种       招        静      乐
t        j        q             ái        án        ián
  跳       讲      球       排        篮        连 
     uàn  w       s       d            òng        ǒng
   乱       微      散      端       粽         总
     ěn       ú       éng  d      w               ǒng
  怎       独       绳       胆      往         勇
j              iàn     j    
 间         念          脚
三、将下面的小写字母改成大写字母。
f(   )    b(   )    d(   )   m(   )   n(   )   l(   )   t(   )
q(   )    h(   )    j(   )   g(   )    r(   )   e(   )   k(   )

四、读拼音,写词语。
tā  mēn  hé  shuǐ   shuō  huà   yě  shì   tǔ  dì   tīng  shuō
(      )  (      )   (        )  (      )  (     )  (        )
gē  ge    dān  yī   jū  zhù   zhāo  hū   kuài  lè   wán  xiào
(      )  (      )  (      )   (       )  (      )   (       )
hěn  hǎo    dāng  xīn    jiǎng  huà    xíng  dòng    xǔ  duō
(       )    (        )   (        )    (        )    (       )
sī  xiāng   chuáng  qián    guāng  míng    dī  tóu    gù  shì
(       )   (           )   (          )    (      )   (      )
wài  gōng     kàn  zhe     bà  ba     wǎn  shàng    zài  jiàn
(        )    (        )    (      )    (         )   (       )
zhōng  wǔ   jié  rì   dà  mǐ   zhēn  zhèng  fēn  kāi  dà  dòu
(        )   (     )  (     )   (          )  (      )  (     )
nà  biān    kàn  dào    gāo  xǐng    qiān  wàn   chéng  wéi
(       )   (       )    (       )    (        )   (         )
mí  rén   zào  jù   shuǐ  chí   huān  lè   jié  wǎng   gǔ  rén
(     )    (     )   (       )  (       )  (        )  (      )
liáng  fēng    xì  yǔ    xī yáng   lǐ  zi   huā  xiāng   pāi dǎ
(         )   (      )   (      )  (    )  (         )  (     )
pǎo  bù    shǒu  zú     shēng  yīn     shēn  tǐ     zhī  qián
(      )   (        )    (         )    (       )    (        )
xiāng  xìng     yuǎn  jìn     xué  xí     yù  shí      yì  qì
(         )     (       )    (       )   (       )    (      )

文 章
来源 莲山 课件 w w
w.5 Y k J.cOM
点击排行

最新试题

推荐试题

| 触屏站| 加入收藏 | 版权申明 | 联系我们 |