一年级语文上汉语拼音拼读练习题

作者:佚名 资料来源:网络 点击数:    有奖投稿

一年级语文上汉语拼音拼读练习题

本资料为WORD文档,请点击下载地址下载
文章
来源 莲山课
件 w w w.5 Y K
j.Co M

一年级汉语拼音拼读练习
班级________ 姓名___________

练习(1)单韵母  拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________
ā á ǎ à    ō ó ǒ ò   ē é ě è                 ī í ǐ ì      ū ú ǔ ù      ǖ ǘ ǚ ǜ
练习(2)声母  拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________
b p m f    d t n l
ɡ k h      j q x 
zh ch sh r z c s y w
练习(3)拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________
复韵母 ai  ei  ui  ao  ou  iu  ie  üe        
特殊韵母   er  (可以直接给汉字注音)
前鼻韵母  an  en  in  un  ün
后鼻韵母  anɡ  enɡ  inɡ  onɡ
练习(4)
拼音第一课a o e过关测试卷拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________
一、准确认读
ā e ǒ à è o á ě ó ǎ ò ē ō ɑ é
二、比一比,读一读
ā—ō  á—ò  é—è  ǎ—ǒ  ā—ě   ó—é   e—ɑ  ǎ—é   à—ó ɑ—ǒ  ǒ—ě  
ō—é   è—à  à—é    ò—é  á—è  ɑ—é

练习(5)
拼音第二课i u ü过关测试卷拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________
一、准确认读
ī ù yí ǖ í ǚ  yǐ ü i ū wǔ u y yù w yi ǘ ǐ wu yì  yī wū ú wú ì
yū yú ǔ yǔ wù ǜ

二、比一比,读一读
ī—yu  ǖ—ū í—ù  ǚ—ǔ yú—wù ü—wǔ
yǐ—yǔ ì— wú ù—ǜ  yù—wǔ   ǜ—í    ī—ì  wu—yú  yí—yù  i—ü

练习(6)
拼音第三课b p m f过关测试卷拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________
一、拼一拼,读一读
pà  bǎ  pú  bō  mū  bà  má  fà  mù  bò  mà  bī  bó   fǎ   bí  fá  bǐ 
pó  bì  bú  fó  bǔ  bù  pā  pò  mǎ  pī  bā  pí  pū  mā  pǐ  mō  pì 
pǒ  mó  wǒ  mǒ  mò  mī  bá  mí  mǐ  mì pǎ  mú  mǔ  pǔ  fā  pō  fū 
pù  bǒ  fú  fǔ   pá   fù
二、读准词语
bà bɑ    mā mɑ    bó bo    bǐ yì bǐ   bǔ yú      pó po   ā  yí
wū yā    yǔ yī    wá wɑ   yǎ yǔ
三、认字
爸爸    妈妈     
 
练习(7)
拼音第四课d t n l过关测试卷拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________
一、拼一拼,读一读
dā  tǎ  lí  tè  tī  né  dǔ  dǎ  tí  tì  lǚ  dà   tú  tǔ  tù  dí  tà 
nú  tā  nǔ  dì  nù  tǐ  nǜ  ná  dú  nǎ  lǜ  tū  dù  nà  lǐ  nè  nī 
dǐ   nílà  nǐ  nì  nā  lū  dé  lú  dē  lǔ  dá  lù   lǘ  nǚ  lā  lá 
dī  lǎ  lē  dū  lè  lī  lì
二、读准词语
lǎ bɑ   ní tǔ   lǜ dì   nǎ lǐ   lǚ tú   dà mǐ     tǔ dì   mù  mǎ   
dà dì  tǐ yù    tí mù    fā nù   nà lǐ   mǎ lù     dà fó
三、认字
马路     泥土

练习(8)
拼读练习一
拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________
bà bɑ   mā mɑ   dì di   bó bo   pó po   pù bù   yī fu   wǒ de  
mù mǎ   pá pō   mǎ yǐ   dà mǐ   ní tǔ   dù pí   nǔ lì   fā nù  
luó bo  bō luó  luò tuo  nà lǐ  hú li   mǎ lù   dǎ ɡǔ   tǔ dì
duǒ yǔ  wū yā    dì yī   ā  yí  mù wū   wù tǐ   yù mǐ   dà yǔ   yā lí

练习(9)
第五课拼音 ɡ k h过关测试卷拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________
一、拼一拼,读一读
hé huā   hé ɡé    yí ɡè    hú tu     huǒ ɡuō     ɡuā ɡuǒ 
huā duǒ   ɡē ɡe   lí huā   huà huà   huǒ bǎ       hǔ pò   
kuā dà    luò tuo     huá huá tī     bō luó      tuō dì     ɡuō lú
hā mì ɡuā     wǒ ɡuó   huā bù      kuà bù     luó bo     
kě wù         kè huà    kè kǔ      ɡū ɡu      mó ɡu
二、认字
  画画     打鼓

练习(10)
第六课拼音j x q过关测试卷拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________
一、拼一拼,读一读
xià  qí     jí ɡé     yì     xī ɡuā     ɡuó  jiā     xí tí
xǐ yī fu    xì jù    yú  xiā    jī  qì     jú  huā      jì xù 
ɡē qǔ      ɡuò  qù    fù xí    dā jī mù    huò qǔ      xī  qí   
jiā fǎ      qǐ lì    qià qià    huà jiā    qì tǐ
xǐ yī jī    mǔ jī    bō luó     dǎ  qì      
二、认一认
搭积木 下棋

练习(11)
拼读练习二
拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________
ɡē ɡe    yí ɡè      ɡū mā    dǎ ɡǔ    hè kǎ   kě yǐ   kè kǔ   kǔ ɡuā 
kù zi   ɡuó jiā   ɡuò hé   huǒ ɡuō   dà hé   hé huā   huà huà   huā duǒ
dà huǒ   lǎo hǔ    jī qì     mǔ jī   jú huā     huà jiā     jiā fǎ  
jǔ qǐ   qī ɡè      yì qǐ     dǎ qì   ɡē qǔ     ɡuò qù      xī ɡuā
hú xū   xǔ duō     dà xiā    xiá ɡǔ   xià qù    xǐ yī fu    xià qí  
dā jī mù


练习(12)
第七课拼音z c s过关测试卷拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________
一、拼一拼,读一读
zǔ mǔ     sī ɡuā    wà zi     cí yǔ      zǐ sè    zá jì   fǎ zé      
luō suo   zī ɡé     zǐ dì     zì mǔ     zuò huà   jì cè   ɡē cí
jí cù     zì sī    zǔ ɡuó     sī jī    fù zé     cí qì    tǔ sī
fù sū    zǐ xì    yú cì     sù shuō    qǐ sù     cū xì    zuò cuò
sú  yǔ    yā zi    sè sù      dà zì     zuò hè kǎ       huǒ sù   
zì jǐ     sù dù     wū zi     suǒ yǐ    duō suo       cā bō li               
二、认读生字
字   词语   句子

练习(13)
第八课拼音zh ch sh r过关测试卷拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________
一、拼一拼,读一读
chā huā     chē zhá   né zhɑ    zhé mó     dǎ zhé    zhè lǐ 
dú  shé     yì zhī    shù zhī   ɡuǒ zhī   zhī shi    zhí bǐ   zhú zi
qí chē     qì chē     shǔ shù   shù zì     rì lì     rì chū   zhí rì    
zhì qì     zhì xù     là zhú    shī zhǔ   zhù yì    zhuā zhù   
zhuǎ zi   zhuō zi     zhuó mo   dú shū    rú ɡuǒ 
二、认读生字
擦桌子   折纸

练习(14)
拼读练习三
拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________
zá wù    fǎ zé    zǔ ɡuó   zuò xià    zuò shì    zì jǐ    zī shi   
cí yǔ    cí qì    cā zhuō zi     cè suǒ    cū xì   cuò le     dì yī
sì ɡè    sī jī    lǜ sè   suǒ yǐ   bǐ zhí  ɡuǒ zhī   zhè li 
zhú zi   zhī zhū   là zhú   zhuó mù niǎo    chǐ zi   chī hē   hē chá
huǒ chē   chū qù   ɡù shi   shī zi   rì chū   rè qì

练习(15)
拼音第九课ai  ei  ui过关测试拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________
一、拼一拼,读一读
bái  cài     chuī là zhu      tái  shuǐ    wū  ɡuī    huí jiā       
měi lì       bèi shū         zāi  shù     shuǐ huā    méi huā
lái  huí      mèi  mei        hǎi  shī     cì  wei   hēi  sè
chǐ  zi       kāi qì chē       fēi  jī     ruì lì     bái  tù
pēi  dài       xǐ  ài        zhuī zhú     péi  tǔ    ɡuì huā
fèi  zhǐ       fèi  huà        zuǐ bɑ     bú zài     tǔ  duī
pái  duì        bēi  zi        hái  zi    wěi  dà    kuài  lè
nǎi  nɑi        cāi  mí       kāi  shǐ    mò  wěi    tài  dù
xī  běi        nèi  wài       měi  shù     zì lái  shuǐ    wěi ba
二、认读生字
妹妹  奶奶  白兔  皮袄
 
练习(16)拼读练习四
拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________
bái cài  pāishǒu   mǎi mǐ   dài zi   tài tai   nǎi nai   lái qù   kāi huì
dà hǎi  zhāi huā   zài jiā    qí ɡuài    kuài lè    wài ɡuó   bēi zi
mèi mei   fēi jī    lèi le    ɡěi nǐ   hēi sè   duì cuò    tuì bù
wū ɡuī   chuī qì   shuǐ ɡuǒ   zuì dà   cuì lǜ   wǔ suì    kuí huā

练习(17)
拼音第十课ao  ou  iu过关测试拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________
一、拼一拼,读一读
xiǎo māo    duō shǎo    lǐ mào     shuǐ niú      dú  bào         
jī huì      xiào huà      pí  ǎo      kě  ài      kǒu  shuǐ
xǐ  zǎo      hǎo  yǒu    chī  cǎo     zhū ròu      diào yú
rè  ài       ní hǎo      mù biāo      xiù  lì     shōu tiáo
yóu xì       hòu  niǎo    xià lóu    hā bā ɡǒu      tǔ dòu
liǎo bù qǐ    yōu xiù     jiào shī    niǎo cháo    liú shuǐ
cǎo  mào       hǎi ōu     diào qiáo     jiǔ niú yì máo
huǒ  chái      huí bào     xiǎo qiáo    xǐ shǒu    tiáo pí
二、认读生字
小桥  流水  垂柳  桃花

练习(18)
拼读练习五
拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________
shū bāo   pǎo bù   máo bǐ   xiǎo dāo   táo zi   rè nào   lǎo shī   ɡāo dà
kǎo shì   hǎo huài   niú jiǎo   dà xiǎo   ɡuò qiáo   zhāo shǒu   duō shǎo
zǎo cāo    sǎo dì    dòu zi   tóu fà   xiǎo ɡǒu    kāi kǒu    hóu zi
bái zhōu    chǒu xiǎo yā    xǐ shǒu    zǒu lù    méiyǒu   liǔ shù   jiǔ bēi
qì qiú    xiū xi

练习(19)
拼音第十一课ie  üe  er过关测试卷拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________
一、拼一拼,读一读
shù yè    quē shǎo    rì  yuè   jué  zé     biè niu   xué xí    yuè  ér
nüè dài   xuě bái     xǐ què    tiē huà     nǚ  ér    cè lüè    xué xiào
cū  lüè   yuè dú      cí  tiě   héi yè     xuě  huā   hú  dié    yuē sù
ér  qiě   quē fá     qié  zi    kē xué     niè shǒu niè jiǎo     ěr  jī
xǐ yuè    xuē zi     ěr  duo    dì èr ɡè     yuè qǔ    pí xié    jué sè
二、认读生字
夜色  月儿  雪花

练习(20)
拼读练习六
拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________
ɡào bié   miè huǒ   hú dié    tiě ɡuō   liè ɡǒu   jiě jie   qié zi
xiě zì    yé ye   jué de   xǐ què   xué xí    ér zi   ěr duo   èr shí

练习(21)
拼音第十二课an  en  in  un  ün过关测试卷
拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________
一、拼一拼,读一读
tiān ān mén   zhěn tou   jī dàn    quàn ɡào    dān xīn     lùn tán
jiǔ  tán     hàn shān   wén jù hé   lún chuán   nán fēi    dà yàn
chūn sǔn    shān pō    ɡuǒ yuán   dào tián   bái yún   zuǒ yòu   chē lún
zhēn jiǎ    zhǐ nán zhēn    huī chén      chèn zhí    huān kuài
chèn rè dǎ tiě    shēn tǐ    yuán quān    zhēn zhū   rén  shēn   qiān bǐ
shēn qiǎn    shén huà    wài bīn     bīn bīn yǒu lǐ    xuān chuan
shēn shǒu    pīn yīn    pǐn zhì     jīn jīn yǒu wèi    rén mín
shǐ jìn      qīn  rè   zǎo  chén    fān  ɡǔn    yí cùn    xì jūn
chūn  tiān   qún  zi   shén  mì     xún zhǎo    shī rùn    tūn tūn tǔ tǔ
rén  qún    zūn shǒu    pín fán     zhuàn bǐ dāo        zì diǎn
yuán zhū bǐ    mǐn ɡǎn    xiě zì běn   ɡuān kàn    pín  kùn     cè shì juàn
二、认读生字
蓝天  白云  草原  森林  大家  是的

练习(22)
拼读练习七
拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________
bān jí   pān yán   màn màn    fān shū   jī dàn    tán qín    nán hái
lán qiú  ɡǎn xiè   kàn jiàn   chū hàn   bǎo jiàn  qián miàn  xiān hòu
zhàn shì ɡāo shān   zǎo cān   yǔ sǎn   yuàn yì   yuán quān  běn zi
liǎn pén  wǒ men   fěn bǐ   shù ɡēn   hěn dà   zhēn zhū   zǎo chén 
shēn tǐ   zěn me   sēn lín   wèn tí   bīn ɡuǎn  pīn yīn   rén mín
nín hǎo   jīn tiān   xīn lǐ   qiū yǐn   dūn xià   hǎi tún   chē lún
ɡùn zi    kūn chónɡ   zhǔn bèi   chūn tiān   shùn lì   zūn shǒu
cūn zi  sūn zi     xìjūn     qún zi     xùn liàn    bái yún  yùn dònɡ

练习(23)
拼音第十三课anɡ  enɡ  inɡ  onɡ过关测试卷
拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________
一、拼一拼,读一读
shuǐ ɡānɡ    tái  dēnɡ    xiónɡ  yīnɡ      ɡāng qiánɡ      hónɡ xīnɡ
ɡōnɡ rén     ān  jìnɡ        shēnɡ huó       chí  tánɡ       xīn  qínɡ 
tài yánɡ     yǎn  jīnɡ        yōnɡ bào       děnɡ  dài       cǎi hónɡ
tái  fēnɡ    cōnɡ minɡ      xiōnɡ měnɡ       pín qiónɡ      nào zhōnɡ 
zhuànɡ jī    shānɡ xīn     shànɡ shēnɡ       ān jìnɡ       xiànɡ cè  
ɡuǎnɡ dà     ɡuǎnɡ kuò     chénɡ mén        běi jīnɡ       nénɡ ɡàn
yánɡ ɡuānɡ   mì fēng    tīnɡ jiǎnɡ  fēnɡ shōu   zhènɡ què    zhěnɡ qí  
chōnɡ fēnɡ   qiū ɡāo qì shuǎnɡ      qián tánɡ jiānɡ    liànɡ jīnɡ jīnɡ 
二、读句子
(1)wǒ de bà bɑ shì yōu xiù de fēi xínɡ yuán。
(2)wánɡ hónɡ hé  xiǎo  mínɡ  shì  zuì hǎo de pénɡ yǒu。
(3)zì xuǎn shānɡ chǎnɡ lǐ de dōnɡ xi zhēn duō ɑ!
(4)xià tiān dào le,xiǎo shù ɡěi wǒ men chēnɡ qǐ lǜ sè de  xiǎo sǎn。
(5)yè kōnɡ zhōnɡ yuán yuán de yuè liànɡ xiànɡ yù pán。
(6)wān wān de yuè ér xiàng xiǎo chuán。
三、认读生字                                                                                                            
自行车  山羊   行走   也

练习(24)
拼读练习八
拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________
zhǐ zhānɡ   zhǎnɡ jià   bǎo zhànɡ    shānɡ xīn   ɡuān shǎnɡ   shǎn ɡuānɡ
shànɡ xué   zhuānɡ jiɑ  zhuànɡ chē   bīnɡ shuānɡ  liánɡ shuǎnɡ   huánɡ sè
shān yánɡ  xuě bēnɡ  ménɡ lónɡ  ɡènɡ jiā   hénɡ shù   dēnɡ shān   tái dēnɡ
děnɡ dài   dènɡ zi   běi jīnɡ   xīnɡ xinɡ   xínɡ zhuànɡ    mínɡ tiān
tīnɡ xiě   qínɡ tiān   lǎo yīnɡ    cōnɡ mánɡ   cónɡ qián   chōnɡ fēnɡ
chónɡ fù    qiónɡ kǔ   xiōnɡ měnɡ   xiónɡ māo   nào zhōnɡ   zhǒnɡ  zi
zhònɡ  huā   cǎi hónɡ

整体认读音节:zhi  chi  shi  ri     zi  ci  si
               yi  wu   yu
               ye  yue  yin  yun  yuɑn  yinɡ

文章
来源 莲山课
件 w w w.5 Y K
j.Co M
相关试题:
没有相关试题

  • 上一个试题:
  • 下一个试题: 没有了
  • 最新试题

    点击排行

    推荐试题

    | 触屏站| 加入收藏 | 版权申明 | 联系我们 |