2016四年级语文下册复习作业题1

时间:2017-05-09 作者:佚名 试题来源:网络

2016四年级语文下册复习作业题1

本资料为WORD文档,请点击下载地址下载
文 章
来源 莲山 课件 w w
w.5 Y k J.cOM

2015—2016学年小学语文四年级下册期末复习作业(一)

一、写字练习。要求正确、端正、整洁。
虽然生命短暂,但是,我们却可以让有限的生命体现出无限的价值。于是我下定决心,一定要珍惜生命,决不让它白白流失,使自己活得更加光彩有力。
        
                   
二、读读下面词语,注意带点字的读音。
洞庭    山涧    精湛    馈赠    蝙蝠    捕捉    堤坝    栖息    晌午
 凝神    木屑    巡弋    打扮    悄然    概念    震撼    逃难    拮据  闪烁    湖畔    违背    打扰    双膝    惬意    祈盼    着地    倒映    把儿    削皮    逃难    思量    剥开    扫帚    倒霉    西藏    磨坊  还乡    空地    罪恶    盛饭    挑破    吆喝    动弹    牛圈    手腕   红叶似火     闷闷不乐     怦然一震     膘肥体壮    大街小巷
三、听写词语。(从每个单元“读读写写”的词语中抽5个词语听写)
                                                                         
                                                                  


       班级             姓名                   座号           
四、读拼音写词语。
wéi chí cái fù       jīng zhàn     qì zhòng       shǔ yú      bǎi  huò
(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) (       )
qínɡ xínɡ    dào dé      hào  mǎ       xiànɡ  pí       zūn yán       táo nàn
(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) (       )
shàn liánɡ pǔ shí kuǎn dài       lì wài      hóu  jié      zàn  shǎnɡ
(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) (       )
tài shān     luò  tuó     pínɡ zhànɡ    zhè jiānɡ     yóu tónɡ     yōnɡ  jǐ
(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) (       )
kǒnɡ xì     yǎnɡ  wò     tún bù      shāo wēi         é jiǎo       cā  shānɡ
(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) (       )
chén jì      pán wèn     kǒu shào     mái fú        nínɡ shén     shāo huǐ
(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) (       )
wéi hù     zhuànɡ liè    xī shēnɡ       xiè  yì       chén jìn     shēn qínɡ
(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) (       )
lǚ  yóu     yòu  ɡuī     shā  tān     zhēn  chá     qǐ  tú      qínɡ  yuàn
(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) (       )
bǔ  zhuō     fēi  é       wén  zǐ       bì  kāi       mǐn  ruì      línɡ dānɡ
(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) (       )
pénɡ jià     fēnɡ qù    zhuānɡ shì     shùn  xù      zhào  lì      qiáo  jiàn 
(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) (       )
shuài lǐnɡ    mì  shí     dǎo  yī     xiànɡ wǎn    ɡuī  cháo      hé  xié
(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) (       )
fēi  xiánɡ    quán  lì     bīn  fēn     ɡǔ  dònɡ      yuè  dònɡ      yù  wànɡ
(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) (       )
pēn  shè    huǒ  yàn     qū  ɡǎn     lǐnɡ  xiù      chénɡ  fá     jìnɡ  pèi
(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) (       )
biàn lùn    xún chánɡ     jiě  dá      xìn  fènɡ     rónɡ  xǔ      wéi  bèi
(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) (       )
cénɡ jīnɡ    tuō  zhù     jiě  shì      jiào  shòu     xuān  bù     gù  zhí
(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) (       )
  

文 章
来源 莲山 课件 w w
w.5 Y k J.cOM
点击排行

最新试题

推荐试题

| 触屏站| 加入收藏 | 版权申明 | 联系我们 |