2017年二年级语文上册生字专项复习题(部编版附答案)

作者:佚名 资料来源:网络 点击数:    有奖投稿

2017年二年级语文上册生字专项复习题(部编版附答案)

本资料为WORD文档,请点击下载地址下载
文 章
来源 莲山 课件 w w
w.5 Y k J.cOM

生字专项
一、字音乐园。
1.给加点的字选择正确的读音,打√。
捕食(bǔ  pǔ)   宽嘴巴(kuānɡ kuān)    晒太阳(shài  sài)     淹没(mò méi)
毁灭(hiǔ huǐ)   奔跑(bēn   bèn)       猜一猜(chāi   cāi )   旅行(lǚ  lǔ )
沙滩(tuān  tān) 帆船(fān  fānɡ)       翠绿(chuì  cuì )      铜号(hào hāo )
边疆(jiānɡ jānɡ )银杏(yínɡ  yín)       丛林(chónɡ cónɡ)     麻雀(què  qüè)
雄鹰(xiónɡ xónɡ)锦鸡(jǐnɡ  jǐn)        农活(nónɡ nénɡ)     辛苦(xīnɡ  xīn)
抓住(zhuā  zhǎo)幸福(xìnɡ  xìn)        任命(rèn rén)     宣布(xuān  xān)
2.把下面加点字的音节补充完整。
葡萄(p_____)  酸甜(s_____)  称象(ch_____)   重量(zh_____) 割下(ɡ_____)
船员(y_____)  纷纷(f______)  兴奋(f _____)   标记(b_____) 盛开(sh_____)
美术(sh _____)挥笔(h_____)   朝向(____1o)  刮胡子(ɡ____)  信封(____ēnɡ)鲜花(xi______)粘上(zh_____)  红润(r_____) 尤其(y _____)  形状(zh_____)
3.按拼音写带有生字的词语。
dù pí       nǎ lǐ       hǎi yánɡ      jí xiǎo      bànɡ wǎn     pí máo
(      ) (      )  (      )  (      )   (      )   (      )
 wá wɑ      bàn fǎ       zhī shí       shí qiáo      tónɡ hào     duì  qí
(      ) (      )  (      )  (      )   (      )  (      )
hónɡlǐnɡjīn  yánɡshù    fēnɡ shù     sōnɡ bǎi    mù mián     shuǐ shān
(      ) (      )  (      )  (      )   (      )  (      )
huóhuàshí   shēn chù      pénɡ you     xiónɡ māo     cónɡ lín  pāi shǒu ɡē
(      ) (      )  (      )  (      )   (      )  (      )
sì  jì      xīn  kǔ      yì nián      ɡuī lái      zhù zi         dào dǐ
(      ) (      )  (      )  (      )   (      )  (      )
yì ɡǎn chènɡ  qí suì       zhàn chū lái  dà chuán    ɡuǒ  rán     shíhou
(      ) (      )  (      )  (      )   (      )  (      )
lǎo  shī     zì yóu       qí  miào      bǎi hé       kè zhuō     jīn tiān
(      ) (      )  (      )  (      )   (      )  (      )
xiě xìn    yuán zhū bǐ     tái dēnɡ    diàn yǐnɡ      bì  yǎn   liǎnshànɡ
(      ) (      )  (      )  (      )   (      )  (      )
chuānɡ wài   ɡù shi      nán bù      nà  xiē         jù shí    měi yí wèi
(      ) (      )  (      )  (      )   (      )  (      )
shēnɡ qǐ    shǎn ɡuānɡ  mínɡ shènɡ ɡǔ jì  zhōnɡ yānɡ    huá lì    zhǎn xiàn
(      ) (      )  (            ) (        )  (      ) (      )
shān pō      tī tián      hào  kè      shōu xià    chénɡ shì    lì yònɡ
(      ) (      )  (       ) (       )  (      ) (       )
zuò jǐnɡ ɡuān tiān    jǐnɡ yán    huí dá    hē shuǐ      kǒu kě    shuō dà huà
(            ) (       ) (      ) (      )  (       ) (       )
wú biān wú jì     qián miɑn       jīnɡ lǎnɡ     jǐ zhèn     kū  cǎo     jiānɡ lái
(            ) (       )  (       ) (        )  (      ) (      )
yè   wǎn      fēn   fēn     dīnɡ zhe     xiè xiè     hónɡ shuǐ  zāi  nàn
(      ) (       )  (       ) (        )  (      ) (      )
zhī  dào      rèn  shí       shēnɡ chǎn   biǎn dɑn     duì wu     tónɡ zhì
(        ) (       )  (        ) (       )  (      ) (      )
jūn duì       zhàn shì       zěn  yànɡ   pō shuǐ jié    yì nián yí dù lónɡ chuán
(       ) (       )  (        ) (       )  (        ) (      )
huā pào     shēn chuān   lìnɡ rén nán wànɡ   wēi  lóu     jīnɡ dònɡ    yīn shān  
(       ) (       )  (            ) (       )  (        ) (      )
sì   yě       cānɡ  mánɡ     yú shì      wú lùn        àn  biān    fánɡ wū
(       ) (        )  (        ) (       )  (        ) (      )
jiǔ   jiǔ      sàn  bù        xiāo shī        dì di       hù xiānɡ     hǎo huài
(       ) (        )  (        ) (       )  (        ) (      )
shǒu  pà    hàn   shuǐ     mèi  mei     rēnɡ dào     chànɡ ɡē    ɡǎn kuài
(       ) (        )  (        ) (       )  (        ) (      )
pánɡ biān     hún  shēn      shuǐ qì      shí wù       yé ye       mìnɡ lìnɡ
(       ) (        )  (        ) (       )  (        ) (      )
zhuǎ   zi      shén  qì       bié   jí      lún  liú       dì yí ɡè
(       ) (        )  (        ) (       )  (        )
zhǐ  zhāng   dàn  shì      kū  qì     dào  lù       zhèng  zhòng
(       ) (        )  (        ) (       )  (        )
二、字形乐园
1.比一比,组词语。
两(       )  哪(       )  皮(       )  跳(       )  孩(       )
再(       )  那(       )  波(       )  跑(       )  该(       )
变(       )  极(       )  海(       )  傍(       )  洋(       )
迹(       )  级(       )  梅(       )  旁(       )  样(       )
作(       )  给(       )  法(       )  娃(       )  知(       )
做(       )  合(       )  去(       )  洼(       )  识(       )
园(       )  孔(       )  队(       )  旗(       )  铜(       )
圆(       )  乱(       )  认(       )  棋(       )  洞(       )
巾(       )  枫(       )  歌(       )  丛(       )  熊(       )
币(       )  桐(       )  哥(       )  从(       )  能(       )
处(       )  季(       )  肥(       )  归(       )  辛(       )
外(       )  李(       )  把(       )  师(       )  幸(       )
柱(       )  秤(       )  站(       )  船(       )  今(       )
注(       )  杆(       )  战(       )  沿(       )  令(       )
笔(       )  灯(       )  起(       )  句(       )  哄(       )
毛(       )  打(       )  赶(       )  勾(       )  洪(       )
闭(       )  脸(       )  先(       )  依(       )  层(       )
问(       )  捡(       )  洗(       )  衣(       )  屋(       )
挂(       )  尽(       )  炉(       )  烟(       )  楼(       )
桂(       )  尺(       )  护(       )  因(       )  搂(       )
巨(       )  位(       )  升(       )  闪(       )  每(       )
匹(       )  拉(       )  井(       )  闷(       )  海(       )
狗(       )  部(       )  名(       )  胜(       )  华(       )
猫(       )  都(       )  各(       )  星(       )  花(       )
现(       )  披(       )  份(       )  梯(       )  渴(       )
观(       )  坡(       )  纷(       )  弟(       )  喝(       )
话(       )  际(       )  面(       )  阵(       )  枯(       )
活(       )  标(       )  西(       )  陈(       )  估(       )
却(       )  朗(       )  棵(       )  谢(       )  盯(       )
都(       )  郎(       )  课(       )  射(       )  灯(       )
想(       )  治(       )  灾(       )  战(       )  志(       )
相(       )  抬(       )  灭(       )  站(       )  念(       )
士(       )  泼(       )  炮(       )  阴(       )  惊(       )
土(       )  拨(       )  泡(       )  阳(       )  谅(       )
消(       )  于(       )  弟(       )  坏(       )  汗(       )
悄(       )  干(       )  第(       )  怀(       )  汉(       )
奶(       )  浑(       )  汽(       )  轻(       )  眼(       )
扔(       )  军(       )  气(       )  经(       )  根(       )
2.给下面的汉字加偏旁组成本册的新字,再组词。
每____(       )    立____(       )     句____(       )  生____(       )
皮____(       )    分____(       )     成____(       )  各____(       )
弟____(       )    见____(       )     舌____(       )  示____(       )
车____(       )    古____(       )     果____(       )  令____(       )
圣____(       )    丁____(       )     共____(       )  首____(       )
3.比一比,填 一填,组词语。
园   圆                               只   支
花(       )    (       )  桌       一(       )笔    一(       )鸭
进    近                               带   戴
远(       )    (       )  出       (       )领       爱(       )
4.给下面的多音字注音,并组词。
____(       )      ____(       )      ____(       )      ____(       )
为                   没                   盛                  量       
____(       )      ____(       )      ____(       )      ____(       )

____(       )      ____(       )      ____(       )      ____(       )
发                   干                   难                  重
____(       )      ____(       )      ____(       )      ____(       )
5.猜字游戏。(猜本册生字)
皮大衣    (打一个字)——(    ) 二人齐过独木桥(打一个字)——(    )
未来的女人(打一个字)——(    ) 弟弟剪头带竹帽(打一个字)——(    )
室内着火(打一个字)——(    )   山下建厂努力干(打一个字)——(    )

文 章
来源 莲山 课件 w w
w.5 Y k J.cOM
最新试题

点击排行

推荐试题

| 触屏站| 加入收藏 | 版权申明 | 联系我们 |