二年级下册语文复习看拼音写词语试题田字格版(5至8单元)

作者:佚名 资料来源:网络 点击数:    有奖投稿

二年级下册语文复习看拼音写词语试题田字格版(5至8单元)

本资料为WORD文档,请点击下载地址下载
文章来源
莲山 课件 w ww.5 Y
K J.CO
M

人教版语文第四册看拼音写词语复习(第五单元)
  班级:______    姓名:________  等级:________
dōng  wú    bāo  hán    chuāng  hu    lú  huǒ      shān lǐng

 

míng jiào     jué   duì    yín  háng    yān  huā    tíng  bó


   
liú  làng     liǔ   shù     chuí  liǔ      hú   luàn   chén zhòng

 

yā   lì      táo  pǎo     yuè  guò     zhèn   yǔ    cǎi   hóng 

 

 chán míng     zhī  zhū    shǒu  cè     yán  shí      bǎo  zàng

 

 pā  xià      jiǎo  yìn     páo  gēn  wèn  dǐ        mái  cáng

 

lù   dì      tiě kuàng    zhì  liàng    hòu  dào     hǎi   dǐ

 


zhōng shí    xiàng  dǎo    dēng zhǎn     jī   xuě     nóng chóu

 

xī   qí     zhēn  xiàn   pèng  qiǎo   huāng zhāng


人教版语文第四册看拼音写词语复习(第六单元)
  班级:______    姓名:________  等级:________

xiōng  dì     fā   dāi    shāng  diàn    tú   mǒ     yōng  jǐ  

 

gǒng shǒu     jué dìng     jià   qián    gòu  mǎi     pī   píng

 

bào   zhǐ     bō   li      shōu  shi     pò   suì    guāng  huá

 

jì   xù      xìn  fēng    jiāo  ào      līn   zhe    shuǐ  tǒng

 

tíng  fàng   cōng  míng    gē   bó    chén  diàn  diàn

 

huàng dang

 

 
人教版语文第四册看拼音写词语复习(第七单元)

  班级:______    姓名:________  等级:________

 
bā   dā      ling  lóng    xiǎo  gǒu     zāo  gāo     lóu   tī

 

kěn  dìng    nǎo  jīn     jīng  yà      tán  tiān     pài   bié 

 

xī  yǐn     pái   liè      mì  fēng    qiāo  mén     fù   jìn 

 

shǒu  zhū  dài   tù        diū  shī      jiāo  jí      làng  fèi 

 

xī   wàng    jì   suàn    cóng  cǐ     shù zhuāng    féi   pàng 

 

huī   sè     tǎo   yàn    bīng  lěng    dàn  ké      yā   zi 

 

qī   fu      tiān  é      chì  bǎng


 
人教版语文第四册看拼音写词语复习(第八单元)

  班级:______    姓名:________  等级:________

 
sháo  zi      běi  dǒu  qī  xīng        bì   yù      zǔ  zhī

 

zhēn  zhū     shǔ   yì   shǔ            zuān  yán    shuì  jiào 

 

jù    lí     qì   yóu     jiǎn  chá     tuán  jié      chì   zé 

 

yán  rè     kuā  jiǎng    sǐ   wáng    zhū  ròu     nài  xīn

 

mí  yǔ     chuán rǎn      rén   lèi     yán  hán

文章来源
莲山 课件 w ww.5 Y
K J.CO
M
最新试题

点击排行

推荐试题

| 触屏站| 加入收藏 | 版权申明 | 联系我们 |