二年级下册语文复习看拼音写词语(一至四单元)试题(带答案)

作者:佚名 资料来源:网络 点击数:    有奖投稿

二年级下册语文复习看拼音写词语(一至四单元)试题(带答案)

本资料为WORD文档,请点击下载地址下载
文 章来源
莲山 课件 w w
w.5 Y k J.COm

人教版语文第四册看拼音写词语复习(第一单元)
  班级:______    姓名:________  等级:________

tuō   diào    jiě  dòng     xiǎo  xī       mián bèi      tàn  xiǎn

 

yáo  dòng    tián   yě     duǒ  shǎn    wèi   lái     zhuī  gǎn

 

shāng diàn    gān  kū      xú   xú  shàng  shēng

 

fā   shāo    guāng róng    cài  huā     zhù   sù     shān  gāng

 

 shì  jiè      hōng míng    sǔn  yá      jiào  hǎn     hū   huàn

 

 dì   dì      gē   ge      gǔ   tóu     chōu  dǎ     guǎi  wān

 

jiāo  shuǐ    zhōng  yú     ān   jìng    tǎng  xià     xiè   xiè

 

jiàn  jiàn     wēi  xiào   


 
人教版语文第四册看拼音写词语复习(第二单元)
  班级:______    姓名:________  等级:________

wǎ  piàn     quán  shuǐ    rán  hòu      jié  guǒ      pì  gǔ

 

qīng  cuì     shuǐ  tǎ      dù   juān    mào  xiǎn     léi  fēng

 

 xū  yào     nián  mài     mí   lù      zú    jì      shū  shū

 

 hàn  dī      sǎ  shuǐ     ní  nìng      fēn  fāng   pū  bí(鼻)

 

 wěi  tuō     fǔ   mō     líng  dāng     ruò  xiǎo     zhōu  mò

 

 xià  tiān    yīng  gāi    

 

         人教版语文第四册看拼音写词语复习(第三单元)
  班级:______    姓名:________  等级:________
xiǎo dǎo     zhǎn  xiàn     jiàn  zhù     qīng  shā    huán  rào

shèng lì     yǐn   yuē      jié  shěng   mào shèng   

Wéi(维)wú   ěr    zú    qiū   jì      bǎo  liú      xìng huā

mào  mì     mì  fēng      mì   táo     shān  pō      dā  chē

zhāi  xià     dīng  zi      shuǐ gōu      néng gòu

lóng chuán   gǎn  ēn     cháng shòu    bǎi  shù     pō    shuǐ


 tè   bié     jìng  ài      xiān  hóng     jiǎo  bù 

 

 yī  nián   yī   dù        fèng  huáng    jié   shù     gōu  huà

 

wáng  fǔ     dān  wèi    guāng  cǎi  duó  mù        gù  gōng

 

zhuāng bàn   xióng  wěi    shǎn  shuò    huī huáng

 

人教版语文第四册看拼音写词语复习(第四单元)
  班级:______    姓名:________  等级:________


 lìng  wài     zhì  xiàng    wèn  tí       tí   gāo     màn  huà

 

 lǎng  dú    hǒng  piàn     hē  shuǐ     xiǎo  dāo     ǒu   ěr

 

 qiú  zhù     réng  rán     shǐ  yòng    yīng  guó     yóu  piào

 

 zhěng qí      fāng  shì     ér    qiě     mǔ   dān     wū  yún

 

 yì  shù      míng  xiǎn    hū  rán       yǔ    sī      qí   gān
 


 zhǎ  yǎn      bō  tāo     chén  jiù    zhuàn dòng     xié   xiàn

 

 

第一单元
脱掉 解冻 小溪 棉被 探险 摇动 田野 躲闪 未来 追赶 商店 干枯
徐徐上升 发烧 光荣 菜花 住宿 山冈 轰鸣 笋芽 叫喊 呼唤 弟弟 哥哥
骨头 抽打 拐弯 浇水 终于 安静 躺下 谢谢 渐渐 微笑

第二单元
瓦片 泉水 然后 结果 屁股 清脆 水塔 杜鹃 冒险 雷锋 需要 年迈 迷路 足迹 叔叔 汗滴 洒水 泥泞 芬芳扑鼻 委托 抚摸 铃铛 弱小 周末 夏天
应该

第三单元
小岛 展现 建筑 轻纱 环绕 胜利 隐约 维吾尔族 秋季 保留 杏花 茂密
蜜桃 山坡 搭车 摘下 图钉 水沟 能够 龙船 感恩 长寿 柏树 泼水 特别 敬爱 鲜红 脚步 一年一度 凤凰 结束 勾画 王府 单位 光彩夺目 故宫
装扮 雄伟 闪烁 辉煌

第四单元
另外 志向 问题 提高 漫画 朗读 哄骗 喝水 小刀 偶尔 求助 仍然 使用 英国 邮票 整齐 方式 而且 牡丹 乌云 艺术 明显 忽然 雨丝 旗杆 眨眼 波涛 陈旧 转动 斜线
 

文 章来源
莲山 课件 w w
w.5 Y k J.COm
最新试题

点击排行

推荐试题

| 触屏站| 加入收藏 | 版权申明 | 联系我们 |