PEP版小学英语六年级下册第四单元单词表

作者:佚名 教案来源:网络 点击数:    有奖投稿

PEP版小学英语六年级下册第四单元单词表

文 章来
源莲山 课
件 w w w.5Y
k J.Com

PEP版小学英语六年级下册第四单元单词表

unit 4   
dining hall 饭厅  
grass 草坪 / grAs/ [grɑːs]
gym 体育馆 dVim [dʒɪm]
ago 以前 / E'gEu/ [ə'gəʊ]
cycling 骑自行车运动(或活动) / 'saikliN/ ['saɪklɪŋ]
go cycling 去骑自行车  
ice-skate 滑冰  ['aisskeit]
badminton 羽毛球运动 / 'bAdmintEn/ ['bædmɪnt(ə)n]
star 星 / stB:/ [stɑː]
easy 容易的 / 'i:zi/ ['iːzɪ]
look up 查阅(在词典中或通过电脑)  
Internet 互联网 / 'intEnEt/ ['ɪntənet]
different 不同的 / 'difErEnt/ ['dɪf(ə)r(ə)nt]
active 积极的;活跃的 / 'Aktiv/ ['æktɪv]
race 赛跑 / reis/ [reɪs]
nothing 没有什么 / 'nQWiN/ ['nʌθɪŋ]
thought 想。(think的过去式) / WR:t/ [θɔːt]
felt 感觉。(feel的过去式) / felt/ 
cheetah 猎豹 / 'tFi:tE/ ['tʃiːtə]
trip 绊倒 / trip/ [trɪp]
woke 醒。(wake的过去式) / wEuk/ [wəʊk]
dream 梦 / dri:m/ [driːm]

文 章来
源莲山 课
件 w w w.5Y
k J.Com
最新教案

点击排行

推荐教案